พิมพ์ใบชำระเงิน
กรอกเลขประจำตัวประชาชน

 

           นักศึกษาสามารถรายงานตัวออนไลน์ และชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2560 
   

ขั้นตอนในการปฏิบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก
1. รายงานตัวออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th และพิมพ์ใบระเบียนประวัติ
2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย และถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ส่งเอกสารรายงานตัว มาที่

"ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240"

หลักฐานการรายงาตัว

1. ระเบียนประวัติที่พิมพ์จากระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (http://adms.rmutsv.ac.th)
2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

 

งานบริหารวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7548 9613 ต่อ 1102 หรือ 08 6277 7123