เมนูหลัก
หน้าหลัก
  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  ปฏิทินการรับสมัคร
  สมัครเรียนออนไลน์
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
  เว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ


 ลิงค์รับสมัครต่างพื้นที่
วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่)
  วิทยาเขตนครศรีฯ (ขนอม)
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาลัยรัตภูมิ
  มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)


 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 
วัน / เดือน / ปี การปฏิบัติงาน สถานที่ /หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13 ธันวาคม 2559 - 25 มกราคม 2560
การสมัครเข้าศึกษา สมัครผ่านเว็บไซต์ http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร ไปชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
27 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บไซต์ http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission
4 กุมภาพันธ์ 2560
สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเตรียมหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
5 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่เว็บไซต์ http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission
5 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวออนไลน์ พร้อมทั้งพิมพ์ใบระเบียนประวัตินักศึกษาที่เว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกที่รายงานตัวออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน นำไปชำระเงินได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในใบแจ้งยอดฯ และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
***หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา***
5 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
ส่งหลักฐานรายงานตัว มายังศูนย์รับสมัครนักศึกษา ที่อยู่ "ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้
1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
2. ใบระเบียนประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
***เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง***

[Tue,13/12/2016]   
     
     

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 0 7548 9613, 16 โทรสาร : 0 7548 9612