Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้"

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีฯ โดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูลและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้ "ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย นางวนิดา บูญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน โดย นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้มีการเสวนา เรื่องการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ จากผู้ทรงคุณวุฒิรวมหลายท่าน และได้เสนอโครงการต่างๆ จากหลากหลายสถาบัน และสรุปโครงการภาพรวมโดยย่อ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 11:00

ประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ทั้ง 25 กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากทั้งหมด 93 กลุ่ม

 

Date: 
Tuesday, 20 March, 2018 - 01:15

โครงการการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปไม้ผล (ทุเรียน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปไม้ผล (ทุเรียน)  ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการสาธิตการทำขนมเค้กจากทุเรียน และการทำคุ้กกี้จากทุเรียน

 

Date: 
Tuesday, 20 March, 2018 - 01:00

โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด

วันที่ 30 -31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจตำบลสวนชัน อำเภอช้างกลาง และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการสาธิตการทำสบู่จากเปลือกมังคุด การทำขนมเค้กจากผลมังคุด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมในการอบรม 

Date: 
Friday, 16 February, 2018 - 10:30

เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Date: 
Friday, 22 December, 2017 - 15:30 to Monday, 22 January, 2018 - 15:30

โอทอปสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ จัดงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ นักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีการแนะนำสาระน่ารู้ที่หลากหลาย เช่น ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date: 
Friday, 17 November, 2017 - 10:45