Get Adobe Flash player

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 กันยายน 2561 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทีมที่ปรึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้"

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีฯ โดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูลและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้ "ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย นางวนิดา บูญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

ประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.

โครงการการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปไม้ผล (ทุเรียน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด

วันที่ 30 -31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โอทอปสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ จัดงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำข้อโครงการ การวิจัยพัฒนาหมอนยางพารา

วันที่ 6 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อาจชมพู ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธุ์ และ ดร.กฤตยา หนูสาย จาก สาขาเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ

ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดคลินิกเทคโนโลยีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี เข้าจั

เข้าร่วมนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 27 ก.ค.

Pages