Get Adobe Flash player

โอทอปสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ จัดงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ นักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีการแนะนำสาระน่ารู้ที่หลากหลาย เช่น ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date: 
Friday, 17 November, 2017 - 10:45