เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
          มทร.ศรีวิชัย สงขลา
          มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
          มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
          มทร.ศรีวิชัย ขนอม
          มทร.ศรีวิชัย ตรัง
          มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ

          เครือข่ายห้องสมุด
          มทร.ศรีวิชัย สงขลา
          มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
          มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
          มทร.ศรีวิชัย ตรัง


 
  บริการเปิดล่วงเวลาช่วงสอบกลางภาค เปิดบริการเวลา 18.00 - 22.00 น. 
 
 
 

Science Direct

ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม  

 

IEEE/IEE Electronic Library(IEL)

สิ่งพิมพ์ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) จำนวนมากกว่า 12,000 รายการ ได้แก่ วารสาร รายงานการประชุมและเอกสารมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน  

 

ProQuest Dissdissertation&Theses

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1981 และให้ข้อมูล 4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน

 

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ ปี 1974 – ปัจจุบัน

 

Lexis.com and Nexis.com

ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การวิจัยการตลาด การแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข้อมูลบริษัท เป็นต้น ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจำนวน 36,000 + รายการ ตั้งแต่ ปี 1980 – ปัจจุบัน

 

H.W Wilson

ฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี

 

Web of Science

ชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน (Records) แสดงผลในรูป text html

 

Dessertation Full Text in PDF format

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูปของซีดี-รอม และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น

 

Springerlink

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink (Full Text)

 
 
 

Net Library ebooks

รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,400 เล่ม ครอบคลุมหลายสาขาวิชา  

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Full Text)

  ++ฐานข้อมูล Academ Seach Premier
++ฐานข้อมูล Business Source Premier
 
 
 

E- Journal link

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

 

Firstsearch

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเนื้อหารวมกันหลายสาขาวิชา อันได้แก่ - บรรณานุกรมและสาระสังเขป โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 075-489616 ต่อ 101