Get Adobe Flash player

 Welcome to ... Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus

 

Vice President

Assoc.Prof.Jaruya Khoployklang

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 11/16/2018 - 15:45

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"

ประกวดราคา - Fri, 11/16/2018 - 15:39

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ ใบเสนอราคา รายละเอียด1 รายละเอียด2ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ ใบเสนอราคา รายละเอียด1 รายละเอียด2ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 11/16/2018 - 15:20

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  แบบรูปรายการ ปริมาณงาน ประกาศ เอกสารประกวดข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  แบบรูปรายการ ปริมาณงาน ประกาศ เอกสารประกวดข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 11/16/2018 - 14:29

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประกวดราคา

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 11/16/2018 - 14:24

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประกวดราคา

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโครงการ ปรับพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผน แผน แบบรูปรายการ ปริมาณงานข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2,000 บาทด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน 2,000 บาทด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถแทรกเตอร์ฟอร์ด จำนวน 42,521.80 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถแทรกเตอร์ฟอร์ด จำนวน 42,521.80 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน สุชาติตรายาง จำนวน 540 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน สุชาติตรายาง จำนวน 540 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 11/15/2018 - 17:24
 ร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดรา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)

ประกวดราคา - Thu, 11/15/2018 - 15:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการ ปรับพื้นที่ จัดงานวันเกาตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 11/15/2018 - 13:14

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการ ปรับพื้นที่ จัดงานวันเกาตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการ ปรับพื้นที่ จัดงานวันเกาตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการ ปรับพื้นที่ จัดงานวันเกาตรแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 1,023,633.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/14/2018 - 15:37

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ได้แก่ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน  2,480,100.- บาท

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/14/2018 - 15:34

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ไฟฟ้าประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณและราคากลาง&

read more

Pages