RMUTSV

Campus Administrators

 

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 

 

ผศ.ดร.อวยพร  วงศ์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 

 

ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
ที่ปรึกษางานบริการการศึกษา

 

 

 

ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น
ที่ปรึกษางานบริหารกิจการทั่วไป

 

 

 

นางจงกลนี  ศรีจงกล
หัวหน้างานบริการการศึกษา

 

 

นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป