Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

You are here

Home

ข่าวการศึกษา

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

- คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมหลายเส้นทางถูกตัดขาดส่งผลต่อการเดินทางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission/home.html

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

Pages