Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Thu, 06/04/2015 - 15:11

       ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ๔ ปี จากสภามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขออนุญาตเปิดรับสมัครโควตาให้กับนักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาต่างๆ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ กำหนดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ) จำนวน ๓๐ คน  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โควตาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ) 2.4 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: กำหนดการนัดประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนใ

การศึกษา - Tue, 05/26/2015 - 15:37
 กำหนดการนัดประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศและโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ Universiti Sains Malaysia ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เวลา 10.30 น.

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง 2558

การศึกษา - Tue, 05/26/2015 - 13:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง 2558
รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง 2558187.29 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษา

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

การศึกษา - Thu, 05/14/2015 - 11:30

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Thursday, 14 May, 2015 - 11:30 to Friday, 21 August, 2015 - 16:30

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Thursday, 14 May, 2015 - 11:30 to Friday, 21 August, 2015 - 16:30

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Thu, 05/14/2015 - 09:22

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

 1. สาขาบริหารธุรกิจ   (รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  • หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา  (รับสมัคร วันนี้ - วันที่ 22 พฤษภาคม  2558)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ สาขาบริหารธุรกิจ657.62 KB รายละเอียดการประกาศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา734.4 KB สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อบุคคลทั่วไปDate: Thursday, 14 May, 2015 - 09:152558

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

การศึกษา - Tue, 05/12/2015 - 11:51
 ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีหนังสือขอความร่วมมือยังยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่ อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au 

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ รับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Tue, 04/21/2015 - 11:07

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่างๆ ตามที่คณะฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา   และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เมษายน - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะดำเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป

 

จำนวนที่รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

หลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตร ๕ ปี (เรียน ๔ ปี + ฝึกสอน ๑ ปี)

ลำดับที่

สาขาวิชา

จำนวนรับ

๑.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

๒๒

๒.

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

๑๐

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่

สาขาวิชา

จำนวนรับ

๑.

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคสมทบ)

๒๕

*** รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบ ***

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)2.43 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/03/2015 - 10:30

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

 1. สาขาบริหารธุรกิจ   (รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  • หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา  (รับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 เมษายน  2558)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ สาขาบริหารธุรกิจ657.62 KB รายละเอียดการประกาศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา655.07 KB สาขาบริหารธุรกิจสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาศึกษาทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อDate: Friday, 3 April, 2015 - 10:302558

Pages