Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

การศึกษา - Fri, 10/21/2016 - 09:11
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2  ระหว่างสถาบันสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เบอร์โทรศัพท์ 074-317142  

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การศึกษา - Tue, 08/30/2016 - 15:34

รายนามบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 

AttachmentSize rowGrad58.pdf479.11 KB หน่วยงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 

การศึกษา - Tue, 08/30/2016 - 15:29

กำหนดการวันซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 

AttachmentSize 20160830113010.pdf235.57 KB หน่วยงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Tue, 08/30/2016 - 11:36

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จไว้ในภาคการศึกษาก่อนหน้าแต่ไม่สำเร็จจริง ให้ดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2559

หน่วยงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Wed, 07/27/2016 - 13:57

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศ รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 59.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, July 27, 2016 - 14:00 to Monday, October 31, 2016 - 14:00

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Wed, 07/27/2016 - 13:54

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการ(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๕๙ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 59.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, July 27, 2016 - 13:45 to Friday, December 30, 2016 - 13:45

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: สถานทูต Barzil ประชาสัมพันธ์ โครงการ PEC-G 2017

การศึกษา - Tue, 06/21/2016 - 11:13
 สถานทูต Brazil มีหนังสือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ PEC-G 2017 

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษา - Tue, 06/14/2016 - 13:30

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 06/03/2016 - 15:34

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 06/03/2016 - 15:34

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Thu, 05/19/2016 - 20:24

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

Pages