Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 06/03/2016 - 15:34

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 06/03/2016 - 15:34

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Thu, 05/19/2016 - 20:24

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Wed, 05/11/2016 - 10:14

    ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม) 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศการรับสมัคร

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Tue, 05/10/2016 - 15:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
 

ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2559 (ยกเว้นวันหยุดตามนักขัตฤกษ์) แล้วนั้น
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 59 (ผังเมือง สมทบ,จต,อฟ).pdf183.6 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Tue, 05/10/2016 - 15:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
 

ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2559 (ยกเว้นวันหยุดตามนักขัตฤกษ์) แล้วนั้น
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 59 (ผังเมือง สมทบ,จต,อฟ).pdf1.08 MB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559

การศึกษา - Fri, 04/29/2016 - 11:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559

read more

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/29/2016 - 11:01

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา 2559  (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 04/25/2016 - 13:32

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษา-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-2559.pdf430.47 KB คำสั่ง/ประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 04/11/2016 - 15:57

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/08/2016 - 16:56

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน – 30 เมษายน  2559
(ยกเว้น วันหยุดตามนักขัตฤกษ์)
เพื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดและใบสมัครโตวตา 2559 (เพิ่มเติม).pdf259.84 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/08/2016 - 16:56

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน – 30 เมษายน  2559
(ยกเว้น วันหยุดตามนักขัตฤกษ์)
เพื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดและใบสมัครโตวตา 2559 (เพิ่มเติม).pdf259.84 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ขนอม: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวที่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Fri, 04/01/2016 - 19:40

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวที่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

Pages