ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

การศึกษา - Fri, 02/24/2017 - 16:40
 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา Fullbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ชื่อเดิม Open Competition Scholarship) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเดียดเพิ่มเติมจากระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://goo.gl.H8AmVg ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

read more

การศึกษา-ตรัง: รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Fri, 02/03/2017 - 10:34

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายชื่อ ดังแนบ

ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรผู้สนใจศึกษาต่อDate: Friday, February 3, 2017 - 10:15 to Friday, April 21, 2017 - 10:15

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การศึกษา - Tue, 01/31/2017 - 14:30

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4) สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 6277 7123 (คุณดารุณี), 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายชื่อและรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุน Darmasiswa Scholarship

การศึกษา - Wed, 01/11/2017 - 11:30
 สถานฑูตประเทศอินโดนีเซีย ประสงค์จะมอบทุน Darmasiswa Scholaship ประจำปี 2017/2018 ให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมหลายเส้นทางถูกตัดขาดส่งผลต่อการเดินทางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา

การศึกษา - Mon, 12/19/2016 - 11:14

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission/home.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบ ปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Wed, 12/14/2016 - 13:53

ตัวอย่างข้อสอบและแบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ ปีการศึกษา 2560

AttachmentSize examForm.doc63.5 KB exampleExam.doc46 KB หน่วยงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: สมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Thu, 11/17/2016 - 15:45
 ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกาาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.ful

read more

การศึกษา-ตรัง: รับสม้คร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Tue, 11/15/2016 - 13:39

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2559     << ดูรายละเอียดการสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Tuesday, November 15, 2016 - 13:30

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนจากมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การศึกษา - Mon, 11/07/2016 - 09:22
 มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สอนเป็นภาษาเวียดนาม) จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน และ 2) สอนเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวน (ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครรับทุนมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ได้ที่ www.bic.moe.go.th ภายใต้หัวข้อ ทุนการศึกษา และสามารถจัดส่งใบสมั

read more

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

การศึกษา - Fri, 10/21/2016 - 09:11
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2  ระหว่างสถาบันสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เบอร์โทรศัพท์ 074-317142  

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การศึกษา - Tue, 08/30/2016 - 15:34

รายนามบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 

AttachmentSize rowGrad58.pdf479.11 KB หน่วยงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์