ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559

การศึกษา - Fri, 04/29/2016 - 11:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559

read more

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/29/2016 - 11:01

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา 2559  (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 04/25/2016 - 13:32

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษา-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-2559.pdf430.47 KB คำสั่ง/ประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 04/11/2016 - 15:57

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/08/2016 - 16:56

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน – 30 เมษายน  2559
(ยกเว้น วันหยุดตามนักขัตฤกษ์)
เพื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดและใบสมัครโตวตา 2559 (เพิ่มเติม).pdf259.84 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/08/2016 - 16:56

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 2559 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน – 30 เมษายน  2559
(ยกเว้น วันหยุดตามนักขัตฤกษ์)
เพื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดและใบสมัครโตวตา 2559 (เพิ่มเติม).pdf259.84 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ขนอม: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวที่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Fri, 04/01/2016 - 19:40

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวที่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาโท สถานทูตประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การศึกษา - Fri, 03/25/2016 - 09:07
 ด้วยสถานทูตประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะจัดสรรทุนการศึกษา KNB Scholarship แก่ผู้ที่สนใจในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 15 แห่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้