Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Fri, 11/20/2015 - 09:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 (คลิ๊กตามสาขาวิชาที่ได้สมัครไว้)  สาขาวิชาการเงิน 4 ปี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน ปรกติ สมทบ สาขาวิชาการตลาด 4 ปี สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Friday, 20 November, 2015 - 09:00

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Thu, 11/05/2015 - 09:52

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะ ฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 มกราคม 2559 เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะได้ดำเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษาโควตา-ปีการศึกษา-2559.pdf349.22 KB คำสั่ง/ประกาศนักศึกษา

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การศึกษา - Wed, 10/28/2015 - 13:42

ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร.pdfข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 28, 2015 - 13:45 to Monday, November 30, 2015 - 13:45

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและการนำปลด นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 กรณีเร่งด่วน

การศึกษา - Wed, 10/28/2015 - 13:40

ประกาศ เรื่อง การนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 กรณีเร่งด่วน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและการนำปลด.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 28, 2015 - 13:30 to Monday, November 30, 2015 - 13:30

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุน DAAD Academic Scholarships ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การศึกษา - Fri, 10/02/2015 - 10:03
 ด้วยสถานฑูตสาธารณรัฐเยอรมนี มีหนังสือแจ้งทุน DAAD Academic Scholarships สำหรับผู้สนใจศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ โคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Mon, 09/14/2015 - 13:52
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในระบบโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://student.bba.rmutsv.ac.th/register ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558   รายละเอียดสาขาที่เปิดรับ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!!! ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาDate: Monday, 14 September, 2015 - 13:45 to Friday, 16 October, 2015 - 13:45

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

การศึกษา - Mon, 08/17/2015 - 15:19

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยวิชาทหาร งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) ประจำปีการศึกษา 2558 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร.pdfข่าวการศึกษาDate: Monday, August 17, 2015 - 15:15

การศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์: ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒...

การศึกษา - Tue, 08/11/2015 - 14:31
 
    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สัตวแพทยสภาได้รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๕ปีการศึกษา (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานทางวิชาการ ในงาน "1st International Conference on Multidisciplinary in Management"

การศึกษา - Fri, 08/07/2015 - 16:46
 ด้วย ICO NIDA มีหนังสือเชิญชวนให้นักวิจัยส่งผลงานทางวิชาการไปนำเสนอ  ในงาน "1st International Conference on Multidisciplinary in Management" ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ico.nida.ac.th/conference    

การศึกษา-ตรัง: รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ประจำปีการศึกษา 2558

การศึกษา - Mon, 07/27/2015 - 11:03

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยวิชาทหาร งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครเรียน นศท. 58.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Monday, July 27, 2015 - 11:00 to Friday, August 28, 2015 - 11:00

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษา - Mon, 07/20/2015 - 16:21
 ด้วย Bandung Institute of Technology, Indoresia จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

การศึกษา - Tue, 07/07/2015 - 15:23

                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติ และพิมพ์ใบลงทะเบียนโดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวได้ที่  http://newstudent.rmutsv.ac.th/ และนำเอกสารดังกล่าวมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑๖๒๐๕ อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๑๖) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ให้ผู้รายงานตัวแต่งกายชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1.47 MB นักศึกษา

Pages