Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ำ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ำ 1 ชุด 

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด 

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 076/2559 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 075/2559 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย คณะเกษตรศาสตร์ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 5 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย คณะเกษตรศาสตร์ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 5 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ำ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ำ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,000,000.00 บาท (หนึ่งส้านบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,000,000.00 บาท (หนึ่งส้านบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพอุตสาหกรรม (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพอุตสาหกรรม (๓๐.๒๒.๒๕.๐๐ ) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 70/2559ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางอาหาร (๔๘.๑๐.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางอาหาร (๔๘.๑๐.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลาง เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 71/2559ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ชุด วงเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 69/2559ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๑ ชุด  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  pdf_0001.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๑ ชุด (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2559

         กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลาง เอกสารแนบท้ายข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์

ตามประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง (๔๓.๒๒.๑๕.๐๔) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ พร้อมติดติ้ง จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดแนบ 

เอกสารแนบ:  ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา เอกสารประกอบ ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า ชุมพร (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า ชุมพร (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (42.19.16.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (42.19.16.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคาข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอายุรศาสตรสุกร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (60.14.13.02)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอายุรศาสตรสุกร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (60.14.13.02)

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประกวดราคา

Pages