Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคา - Thu, 06/07/2018 - 14:38

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล

ประกวดราคา - Fri, 06/01/2018 - 14:31

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล  วงเงินงบประมาณ  999,949.31  บาท  (เก้า

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคา - Thu, 05/31/2018 - 10:09

วัน - เวลา รับสมัคร 1 – 7 มิถุนายน 2561 (ในวัน-เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน, สาขาประชาสัมพันธ์, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2.pdfจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, May 31, 2018 - 10:00 to Monday, June 18, 2018 - 10:00

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

ประกวดราคา - Mon, 05/21/2018 - 15:09

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  แผนแพร่แผนการการจัดซื้อจ้างข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  แผนแพร่แผนการการจัดซื้อจ้างข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล

ประกวดราคา - Fri, 05/18/2018 - 15:13

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประากศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล  วงเงินงบประมาณ 

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน 4,200 ปก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 966,210.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 05/17/2018 - 16:13

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน 4,200 ปก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 966,210.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นห

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน ๔,๒๐๐ ปก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 966,210.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 05/10/2018 - 11:19

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน 4,200 ปก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 966,210.- บาท (เก้าแสนหกหม

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคา - Wed, 05/09/2018 - 14:56

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุุด หมายเลขทะเบียน นข-๓๐๔๕ จำนวน  ๑  คัน ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ขอยกเลิกประกาศ เนื่องจากไ

read more

ประกวดราคา-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกวดราคา - Sun, 04/29/2018 - 10:43

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,200 ปก))

ประกวดราคา - Wed, 04/25/2018 - 16:46

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,200 ปก)

Pages