Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 11/01/2018 - 17:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 11/01/2018 - 16:34

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จำนวนเงิน  711,336

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 11/01/2018 - 13:07

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณและราคากลาง  2,500,000.-&n

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ742,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 10/31/2018 - 17:32

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ742,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวด1 เอกสารประกวด2 เอกสารประกวด3 รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ742,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ742,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวด1 เอกสารประกวด2 เอกสารประกวด3 รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 10/31/2018 - 17:28

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ เอกสารประกวดราคา 3/2562 ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ เอกสารประกวดราคา 3/2562 ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 10/31/2018 - 10:40

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ร่างประกาศกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ร่างประกาศกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 10/30/2018 - 16:05

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศซืั้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบติการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  ชุด&nbsp

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำหรับงานแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 10/30/2018 - 16:01

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำหรับงานแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เสนอราคา  627,000.-&nb

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 10/30/2018 - 13:52

ประกาศ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 10/30/2018 - 09:41
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศประกวดราคา3.55 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1.86 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Tue, 10/30/2018 - 09:40
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุดแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.54 MB รายละเอียดครุภัณฑ์797.25 KB ข่าวประกวดราคา

Pages