Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักศึกษา จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 09/18/2018 - 16:38

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักศึกษา จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดน้ำมัน (Purifier) จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 3,750,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 09/18/2018 - 14:58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดน้ำมัน (Purifier) จำนวน 1 ชุด  จำนวนเงิน  3,750,000.-  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนห

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปั้มในเรือ Marine pump จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 1,500,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Mon, 09/17/2018 - 17:23

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปั้มในเรือ Marine pump จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จำนวนเงินงบประมา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์เครื่องอัดอากาศในเรือ Marine compressor จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 550,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Mon, 09/17/2018 - 17:17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศในเรือ Marine compressor จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน  550,000.-&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 74 อัตรา

ประกวดราคา - Mon, 09/17/2018 - 16:53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 74 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคา - Mon, 09/17/2018 - 16:52

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 45 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ Oil water separator จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคา - Mon, 09/17/2018 - 16:50

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ Oil water separator จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศ ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐานฮาลาล จำนวน 1 ห้อง

ประกวดราคา - Fri, 09/14/2018 - 16:44

ประกาศ ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐานฮาลาล จำนวน 1 ห้อง

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศราคาห้องปฏิบัติการฮาลาล.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Friday, September 14, 2018 - 16:45 to Friday, September 21, 2018 - 16:45

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2561 ราคา 5,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2561  ราคา 5,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ราคา 7,536.50 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ราคา 7,536.50 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันประจำเดือน สิงหาคม 2561 ราคา 31,970 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันประจำเดือน สิงหาคม 2561  ราคา 31,970 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ราคา 10,616 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน ประจำเดือน สิงหาคม 2561   ราคา 10,616  บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ เดือน กันยายน ราคา 1,500 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ เดือน กันยายน  ราคา 1,500 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc9.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc8.pdfข่าวประกวดราคา

Pages