Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ software Microsoft campus Agreement จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 02/27/2018 - 15:58

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ software Microsoft campus Agreement  จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐.-

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000บาท

ประกวดราคา - Fri, 02/23/2018 - 16:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 02/06/2018 - 11:20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 02/06/2018 - 10:56

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา ราคากลาง ปร .4/1 ปร.4/2 ปร.4/3 ปร.4/4 ปร.5 ปร.6 งวดงาน factor f เอกสารประกวดราคา 103/2561ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา ราคากลาง ปร .4/1 ปร.4/2 ปร.4/3 ปร.4/4 ปร.5 ปร.6 งวดงาน factor f เอกสารประกวดราคา 103/2561ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 01/30/2018 - 16:47

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 14,850,000.00 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รับฟังคำวิจาร์ณ์ 3 วันทำการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง ปร .4/1 ปร.4/2 ปร.4/3 ปร.4/4 ปร.5 ปร.6 งวดงาน factor fข่าวประกวดราคา

Pages