Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 583,334.- บาท ราคากลาง 378,000.- บาท

ประกวดราคา - Tue, 11/07/2017 - 17:05

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ระยะเวลา 10 เดือน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประก

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประกวดราคา - Tue, 11/07/2017 - 17:04

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคา-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,201,666.- บาท ราคากลาง 1,310,000.- บาท

ประกวดราคา - Tue, 11/07/2017 - 17:01

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ วงเงินงบประมาณ 1,2

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 17:01

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 13:59

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 13:43

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 13:40

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมซแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 08:55

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Mon, 11/06/2017 - 08:52

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมนถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Thu, 11/02/2017 - 14:41

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมนถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อแซมรั้ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประกวดราคา - Wed, 11/01/2017 - 17:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อแซมรั้ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

Pages