Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 11/01/2017 - 15:21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171101155927215.pdf

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 11/01/2017 - 14:59

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171101153326425.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 11/01/2017 - 13:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท (

read more

ประกวดราคา-ขนอม: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 10/31/2017 - 17:31

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171031180612214.pdf

ประกวดราคา-ขนอม: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 10/25/2017 - 15:48

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171025163607268.pdf

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1 งาน งบประมาณปี 2560 1,445,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 10/25/2017 - 11:35

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1 งาน งบประมาณปี 2560 1,445,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา ิBOQ แบบรูปรายการข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1 งาน งบประมาณปี 2560 1,445,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1 งาน งบประมาณปี 2560 1,445,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา ิBOQ แบบรูปรายการข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ขนอม: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 10/24/2017 - 17:55

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171024183932698.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 10/24/2017 - 16:58

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดให้วิจารณ์ตั้งแต่ว

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน วงเงินงบประมาณ 1,992,300.00 บาท...

ประกวดราคา - Fri, 10/20/2017 - 18:49

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ 1,992,300.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา ฺBOQ แบบรูปรายการข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน วงเงินงบประมาณ 1,992,300.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ 1,992,300.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา ฺBOQ แบบรูปรายการข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร วงเงินงบประมาณ 2,746,300.00 บาท...

ประกวดราคา - Fri, 10/20/2017 - 18:07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ 2,746,300.00 บาท(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร วงเงินงบประมาณ 2,746,300.00 บาท(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ 2,746,300.00 บาท(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 10/20/2017 - 15:13

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bi

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 10/20/2017 - 11:16

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน 1 งาน  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน 1 งาน  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,319,600บาท

ประกวดราคา - Thu, 10/19/2017 - 16:42

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,319,600 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ BOQข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,319,600บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,319,600 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ BOQข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 10/19/2017 - 12:01

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกผู้ชนะข่าวประกวดราคา

Pages