Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 791,500.00 บาท

ประกวดราคา - Thu, 12/14/2017 - 16:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 791,500.00 บาท

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 791,500.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 791,500.00 บาท

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 1,800,000.00 บาท

ประกวดราคา - Thu, 12/14/2017 - 16:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2561 งบประมาณ 1,800,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 1,800,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2561 งบประมาณ 1,800,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 12/12/2017 - 16:19

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่

read more

ประกวดราคา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคา - Tue, 12/12/2017 - 10:42

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 12/08/2017 - 17:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคา - Fri, 12/08/2017 - 16:51

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารประกอบ:  20171208173325329.pdf 20171208173308964.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 12/08/2017 - 16:40

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  ประกวดราคาเช่าค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 12/08/2017 - 13:43

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  2,970,000.-  บาท&nbs

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ระยะเวลาเช่า 9 เดือน ตั้งแต่มกราคม - กันยายน 2561

ประกวดราคา - Wed, 12/06/2017 - 18:28

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ระยะเวลาเช่า 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน

read more

Pages