Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Wed, 10/18/2017 - 18:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300บาท

ประกวดราคา - Wed, 10/18/2017 - 18:14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300.00บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ/เอกสารประกวด แบบรูปรายการ ฺBOQข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300.00บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ/เอกสารประกวด แบบรูปรายการ ฺBOQข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก)

ประกวดราคา - Wed, 10/18/2017 - 17:33

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย)

ประกวดราคา - Wed, 10/18/2017 - 17:31

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ ค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต)

ประกวดราคา - Wed, 10/18/2017 - 17:28

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ค่าเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 7 รายการ

ประกวดราคา - Tue, 10/17/2017 - 17:41

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 7 รายการ

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 10/12/2017 - 16:27

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรัปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ด้านถนนชลาทัศน์  ด้วยวิธีประกวดราค

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมร พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986...

ประกวดราคา - Wed, 10/11/2017 - 18:02

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมร พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมร พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300.00 บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั่ว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมร พื้นที่ทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณ 4,986,300.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผนข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท ...

ประกวดราคา - Wed, 10/11/2017 - 16:11

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุง่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผนข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์งบประมาณ 791,500.00 บาท...

ประกวดราคา - Wed, 10/11/2017 - 15:00

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 791,500.00 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา 088/2560 รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์งบประมาณ 791,500.00 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรื่อง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 791,500.00 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารประกวดราคา 088/2560 รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคา - Wed, 10/11/2017 - 12:09

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารประกอบ:  20171011125121284.pdf

ประกวดราคา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคา - Tue, 10/10/2017 - 14:47

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารประกอบ:  20171010153342795.pdf

Pages