Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English


 

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

รับสมัครงาน - Thu, 04/26/2018 - 09:47

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

รับสมัครงาน - Thu, 04/26/2018 - 09:41

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตวบาลประจำเกาะสุกร

รับสมัครงาน - Tue, 04/24/2018 - 09:19
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdf ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 24, 2018 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 04/20/2018 - 12:00

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Thu, 04/19/2018 - 11:33

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๖  อัตรา  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน - Wed, 04/11/2018 - 14:07

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 9 - 17  เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

แนบไฟล์เอกสาร:  พัฒนานศ ครั้งที่2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 9, 2018 - 14:00 to Monday, April 30, 2018 - 14:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Wed, 04/11/2018 - 11:53

           ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  น้ัน

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

           ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  น้ัน

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Tue, 04/10/2018 - 16:01

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลวิทยาลัย.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 10, 2018 - 16:00 to Friday, April 20, 2018 - 16:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครงาน - Mon, 04/09/2018 - 09:29

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.doc 9.pdf191.34 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Thu, 04/05/2018 - 16:40

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผลการสอบทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 04/04/2018 - 13:13
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผลการสอบทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 03/30/2018 - 11:26

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 18 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน - Wed, 03/28/2018 - 15:45

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                   จำนวน  2,340 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                จำนวน  2,505 บาท/คน
 2. ผู้ปฏิบัติงานประมง                                               จำนวน  2,505 บาท/คน
 3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์                                             จำนวน  2,505 บาท/คน
 4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                               จำนวน  2,505 บาท/คน
 5. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์                                        จำนวน  2,505 บาท/คน
 6. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         จำนวน  2,505 บาท/คน
 7. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
 2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกฯ                               จำนวน  4,152 บาท/คน
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการสอบคัดเลือก.PDFข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 28, 2018 - 15:45 to Sunday, April 8, 2018 - 15:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 03/28/2018 - 11:14

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages