Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครงาน - Mon, 02/18/2019 - 14:38

                 ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

                 ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

รับสมัครงาน - Thu, 02/14/2019 - 10:49
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ288.27 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

รับสมัครงาน - Thu, 02/14/2019 - 09:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหอพักนักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหอพัก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 14, 2019 - 09:15 to Tuesday, February 19, 2019 - 09:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Wed, 02/13/2019 - 14:27

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 02/05/2019 - 08:14
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบ วข.นศ 2 ตำแหน่ง 5.pdf71.9 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครงาน - Mon, 02/04/2019 - 15:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ112.82 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 01/31/2019 - 11:32

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาหญิงศรีตรัง 1และศรีตรัง 2 งานบริหารกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.หอพัก.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 31, 2019 - 11:30 to Tuesday, February 19, 2019 - 11:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

รับสมัครงาน - Wed, 01/30/2019 - 10:21
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ครอบครองใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 ฉบับ   แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ234.85 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป คร้ังที่ 1 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Tue, 01/29/2019 - 13:21

                   มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์  สังกัดคณะสัตวแพทยศสาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป คร้ังที่ 1 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

                   มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์  สังกัดคณะสัตวแพทยศสาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Tue, 01/29/2019 - 13:18

          มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

          มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Mon, 01/28/2019 - 10:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วข.นศ 2 อัตรา .pdf101.05 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Fri, 01/25/2019 - 09:21

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

รับสมัครงาน - Thu, 01/24/2019 - 14:35

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

รับสมัครงาน - Thu, 01/24/2019 - 10:21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลสอบนักวิชาการศึกษา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 24, 2019 - 10:15 to Monday, February 4, 2019 - 10:15

Pages