ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครงาน - Tue, 10/22/2019 - 11:30

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ

สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น     จำนวน        1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครงาน - Mon, 10/21/2019 - 14:23

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น     จำนวน        1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครงาน - Thu, 10/17/2019 - 13:57

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น  จำนวน  1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครงาน - Thu, 10/17/2019 - 08:49

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น  จำนวน  1      ฉบับ
ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 10/11/2019 - 12:06

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

รับสมัครงาน - Thu, 10/10/2019 - 09:21

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

                                      หลักฐานการสมัคร

                               พนักงานประจำหอพักชาย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ290.8 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

รับสมัครงาน - Thu, 10/10/2019 - 08:47

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ672.62 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รับสมัครงาน - Tue, 10/01/2019 - 15:49

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ96.94 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย

รับสมัครงาน - Tue, 09/24/2019 - 09:09

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย คือ

1. พนักงานประจำหอพักชาย    จำนวน 1 ราย

2. พนักงานประจำหอพักหญิง   จำนวน 1 ราย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ435.7 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 17:21

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 17:19

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ 

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 11:17

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 11:11

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 11:10

 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 11:07

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 09:49

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

2. พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน 1 ราย

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ553.96 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ จำนวน 84 อัตรา

รับสมัครงาน - Mon, 09/23/2019 - 09:11

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 23, 2019 - 09:00 to Tuesday, October 8, 2019 - 09:00