Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Updated: 1 min 30 sec ago

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Mon, 07/16/2018 - 15:08

 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์กาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Mon, 07/16/2018 - 15:05

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  รายการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร  10  ซึ่งผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ เลขที่ 1/2561

Wed, 07/11/2018 - 09:44

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ  เลขที่ 1/2561

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Wednesday, July 11, 2018 - 09:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประดับตกแต่งย่านเมืองเก่า (ถนนนครนอก ถนนนางงาม ถนนหนองจิก ถนนยะหริ่ง) จำนวนเงิน 1,880,000.00 บาท

Tue, 07/10/2018 - 15:24

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประดับตกแต่งย่านเมืองเก่า (ถนนนครนอก ถนนนางงาม ถนนหนองจิก ถนนยะหริ่ง) จำนวนเงิน 1,880,000.00

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tue, 07/03/2018 - 09:59

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร  27  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  862,

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thu, 06/28/2018 - 14:52

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกั

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tue, 06/26/2018 - 16:51

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  2,392,739.84

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

Tue, 06/26/2018 - 09:45

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ ๒) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธีระศักดิ์  เพ็งโอ เสนอราคา ๒๘๙,๐๐๐.-

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thu, 06/21/2018 - 14:20

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร  27  วงเงินงบประมาณ  862,191.- บาท&nb

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Mon, 06/18/2018 - 15:42

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร  10  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเง

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม

Wed, 06/13/2018 - 14:20

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน 4,200 ปก

Wed, 06/13/2018 - 08:42

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม จำนวน 4,200 ปก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล

Thu, 06/07/2018 - 14:55

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล วงเงินงบประมาณ  999,949.31  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

Thu, 06/07/2018 - 14:38

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

Pages