Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา-ทุ่งใหญ่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

Thu, 05/18/2017 - 20:53

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Tue, 05/16/2017 - 11:19

ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

Tue, 05/16/2017 - 11:15

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Fri, 01/27/2017 - 17:19

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4) สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 6277 7123 (คุณดารุณี), 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายชื่อและรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Sat, 01/07/2017 - 20:53

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมหลายเส้นทางถูกตัดขาดส่งผลต่อการเดินทางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560

Fri, 12/16/2016 - 09:42

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission/home.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Thu, 07/21/2016 - 10:25

กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

Fri, 03/04/2016 - 15:09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559

Thu, 01/21/2016 - 17:31

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Tue, 01/12/2016 - 13:26

ประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

Mon, 12/14/2015 - 13:22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี), 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/รายละเอียดการรายงานตัวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Thu, 05/14/2015 - 11:30

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Thursday, 14 May, 2015 - 11:30 to Friday, 21 August, 2015 - 16:30

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

Fri, 03/13/2015 - 17:03

ประกาศ!!! ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมโทร
คุณดารุณี พรานชู  (086-2777123)
คุณปานหทัย ปานสิทธิ์   (088-4907677)
คุณสุชาติ ศรีมาลา   (089-8663552)

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดการรายงานตัวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Friday, 13 March, 2015 - 17:00 to Friday, 20 March, 2015 - 17:00

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558 ระบบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558

Wed, 12/17/2014 - 17:43

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558 ระบบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558

รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, 17 December, 2014 - 17:45 to Saturday, 31 January, 2015 - 17:45

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

Fri, 12/12/2014 - 16:58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Friday, 12 December, 2014 - 17:00 to Sunday, 21 December, 2014 - 17:00