ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะที่เปิดสอน พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาพืชศาสตร์
​ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
​ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
​ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ