ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

งานบริหารนโยบายและแผน

 แผนกงานบริหารนโยบายและแผน
​ แผนกงานสารบรรณ
​ แผนกงานการเจ้าหน้าที่
​ แผนกงานประชาสัมพันธ์
​ แผนกงานอาคารสถานที่
​ แผนกงานรักษาความปลอดภัย
​ แผนกงานไฟฟ้าและประปา
​ แผนกงานยานพาหนะ

งานการคลัง

 แผนกงานการเงินและการเบิกจ่าย
​ แผนกงานบัญชี
​ แผนกงานการพัสดุ
​ แผนกงานงบประมาณ
​ แผนกงานบริหารทรัพย์สิน
​ แผนกงานสวัสดิการ

งานบริหารวิชาการและวิจัย

 แผนกงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
​ แผนกงานทะเบียนและวัดผล
​ แผนกงานผลิตตำราและเอกสาร
​ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
​ แผนกงานวิจัยและพัฒนา
​ แผนกงานวิทยบริการและสารสนเทศ
​ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
​ แผนกงานสารสนเทศการเรียนการสอน
​ แผนกงานติดตามและประเมินผล
​ แผนกงานวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารกิจการนักศึกษา

 แผนกงานกิจการนักศึกษา
​ แผนกงานบริการและสวัสดิการ
​ แผนกงานแนะแนวและจัดหางาน
​ แผนกงานหอพักนักศึกษา
​ แผนกงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
​ แผนกงานกีฬาและสันทนาการ
​ แผนกงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
​ แผนกงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม