ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 8 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงแนวทางในการร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตฯ รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากร โดยมีบุคลากรจากสำนักงานวิทยาเขตฯ และบุคลากรทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุม