Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงแนวทางในการร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตฯ รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากร โดยมีบุคลากรจากสำนักงานวิทยาเขตฯ และบุคลากรทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุม