Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดประชุมชี้แจงระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2561