ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม AB201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่