ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง นครศรีธรรมราช เขต 1

เมื่อวันที่  26 พฤษจิกายน 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทีทุ่งใหญ่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง นครศรีธรรมราช เขต 1 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่