Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/61 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม ตลอดจนมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เพื่อร่วมประชุมและติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม งานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช