ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมพิจารณารับฟังข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ประจำปี 2562 โดย มี รองศาสตราจารย์    จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โดยมี คุณสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษา