ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง CB211 อาคารเรียนรวม (CB) ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากทั้ง 4 คณะ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้