ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมเดินวิ่ง 2019

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง 2019 ขึ้นทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก