ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กีฬาสานสัมพันธ์ร่วมใจราชมงคลศรีวิชัย (SAVA) บายศรีสู่ขวัญ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ราชมงคลศรีวิชัยร่วมใจ SAVA โดยกิจกรรมภาคกลางคืนคือการให้อาจารย์ได้ผู้กข้อมือนักศึกษาใหม่และให้รุ่นพี่ได้ร่วมผูกข้อมือให้แก่น้องๆ น้องตลvดจนการบายสีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ อย่างเป็นทางการ กับการเข้ามาศึกษาต่อในรั้งมหาวิทยาลัยฯ