ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมAB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่