ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย นายสมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง นับเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ องค์ที่ 2 รองจากพระบรมธาตุเจดีย์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการแห่ผ้า นำผ้าเดินเวียนรอบองค์ธาตุน้อย จำนวน 3 รอบ ก่อนนำขึ้นห่มธาตุน้อย ประเพณีดังกล่าวได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันระลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมแสดงความกตัญญูต่อพ่อท่านคล้าย ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญ