Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 24 - 26  มกราคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ได้จัดงานทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้น้องๆในโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด การเพาะเห็ดฟาง เห็ดหลินจือ เรื่องรู้วัฎจักรของผีเสื้อ  และการแสดงผลงานนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา