Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตลอดจนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่