ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือและกำหนดแนวทาง  วิเคราะห์ปัญหาถึงความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยได้ดำเนินการร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนนั้นๆ  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอขนอม ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน ช้างกลาง 

เมื่อวันที่23 เมษายน ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้เชิญทีมวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีมาประมวลผลร่วมกัน โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  3 เขตพื้นที่ด้วยกัน คือ อำเภอบางขัน  อำเภอช้างกลาง และอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากปลัดอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/เกษตรอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของทั้ง 3 อำเภอ