Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชีย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชีย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และศึกษาทิศทางการพัฒนาของศาสตร์ทางการเกษตรในอนาคต โดยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างดี