ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมติดตามควาก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (OTOP) ปี พ.ศ.2561 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ (ในนามคลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช )ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (OTOP) ปี พ.ศ.2561 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมติดตามในครั้งนี้ ได้สรุปภาพรวมการตรวจรายงานเบื่องต้นของโครงการฯ และการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวดดยนำเสนอผลิตภัฯฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทางวิทยาเขตนครสรีธรรมราชเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้่น 25 ราย (ผลิตภัณฑ์)