Get Adobe Flash player

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 กันยายน 2561 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทีมที่ปรึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date: 
Wednesday, 19 September, 2018 - 10:45

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้"

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีฯ โดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูลและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคใต้ "ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย นางวนิดา บูญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน โดย นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้มีการเสวนา เรื่องการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ จากผู้ทรงคุณวุฒิรวมหลายท่าน และได้เสนอโครงการต่างๆ จากหลากหลายสถาบัน และสรุปโครงการภาพรวมโดยย่อ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 11:00

ประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ทั้ง 25 กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากทั้งหมด 93 กลุ่ม

 

Date: 
Tuesday, 20 March, 2018 - 01:15

โครงการการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปไม้ผล (ทุเรียน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปไม้ผล (ทุเรียน)  ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการสาธิตการทำขนมเค้กจากทุเรียน และการทำคุ้กกี้จากทุเรียน

 

Date: 
Tuesday, 20 March, 2018 - 01:00

โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด

วันที่ 30 -31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจตำบลสวนชัน อำเภอช้างกลาง และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการสาธิตการทำสบู่จากเปลือกมังคุด การทำขนมเค้กจากผลมังคุด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมในการอบรม 

Date: 
Friday, 16 February, 2018 - 10:30

เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Date: 
Friday, 22 December, 2017 - 15:30 to Monday, 22 January, 2018 - 15:30