Get Adobe Flash player

 Welcome to ... Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus

 

Vice President

Assoc.Prof.Jaruya Khoployklang

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์

การศึกษา - Fri, 11/16/2018 - 02:32
<p>เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ทีมแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

การศึกษา - Fri, 11/16/2018 - 02:04
<p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีมแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย และคณะต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ห้อง รวมกว่า 450 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

การศึกษา - Tue, 11/13/2018 - 05:11
<p>วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกว่า 90 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากน้องๆ และคุณครูอย่างอบอุ่นเป็นอย่างมาก </p>

การศึกษา-ตรัง: รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

การศึกษา - Wed, 10/31/2018 - 16:03

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

(International Solf Skills & Leadership Camp 219) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561

**สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 2550 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 31, 2018 - 14:45 to Monday, December 31, 2018 - 14:45

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Thu, 09/06/2018 - 09:27
<p>กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560</p> <hr /> <p>รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: งานแนะแนวการศึกษา กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา2561

การศึกษา - Fri, 08/03/2018 - 05:57
<p>ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา2561 เพื่อเผยแพร่ กิจกรรม ผลงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสาธารณชนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะครูแนะแนวในการส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา</p> <p>ประกอบไปด้วยโรงเรียนเครือข่ายให้ความสนใจและเข้าร่วม ดังนี้ 1. โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ 2. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 3. โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 4. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 6. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีส่งแสงพณิชยการ 9. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 10. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 11. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 12. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 13. โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 14. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 15. โรงเรียนวชิรานุกูล 16. โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 17. โรงเรียนระโนดวิทยา 18. โรงเรียนธรรมโฆสิต 19. โรงเรียนแจ้งวิทยา 20. โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 21. โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 22. โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 23. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 25. โรงเรียนเขาชัยสน 26. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 27. โรงเรียนพัทลุง 28. โรงเรียนควนขนุน 29. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 30. โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 31. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 32. โรงเรียนสตรียะลา 33. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 34. โรงเรียนนราธิวาส 35. โรงเรียนนราสิกขาลัย 36. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 37. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 38. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 39. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 40. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 41. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 42. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 43. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 44. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 45. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 46. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก 47. โรงเรียนสตรีพัทลุง 48. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 49. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 50. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 51. วิทยาลัยเทคนิยะลา</p> <p> </p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2561”

การศึกษา - Wed, 07/11/2018 - 04:46
<p>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา(สมโภชเทียนพรรษา) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2561 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ท.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Monday, December 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 09:51
<p><img alt="" src="https://coop.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/welcome-bg-768x379.png" style="height:379px; width:768px" /></p> <p>ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร<br /> กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก<br /> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว<br /> และขอให้ผู้เข้าร่วมงานดำเนินการลงทะเบียนตามลิ้งค์ <a href="http://coopday.nu.ac.th/login.php">http://coopday.nu.ac.th/login.php</a> <br /> ทั้งนี้ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>กำหนดการตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

การศึกษา - Tue, 05/01/2018 - 10:44
     ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีพ.ศ.2561

การศึกษา - Tue, 04/24/2018 - 03:51
<p>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีพ.ศ.2561 ณ ห้องLRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยด้รับรางวัลดังนี้  </p> <ul> <li>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เรื่อง เครื่องกำจัดไอสารเคมีและสารพิษอันตราย Ductless & Recirculating Fume Hood</li> </ul> <p>          นางสาวศรัญญา  พรหมจินดา สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ภาควิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์</p> <ul> <li>รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานครัวร้อนและครัวไทย เดอะวอเตอร์คอร์ด โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต</li> </ul> <p>          นางสาวรนิดา  วุฒิขจรโชค สาขา : อาหารและโภชนาการ  คณะ : ศิลปศาสตร์</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

การศึกษา - Fri, 04/20/2018 - 03:07
<p>เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา (อาคาร 63) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานสหกิจอย่างมากมาย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสหกิจในครั้งนี้ด้วย</p>

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยนีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วุฒิ ปวช. ปวส. ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1

การศึกษา - Mon, 04/02/2018 - 14:03

วิทยาลัยเทคโนโลยนีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วุฒิ ปวช. ปวส. ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1

เอกสารประกอบ:  หลักสูตรวิชาการจัดการ (เทียบโอน) หลักสูตรวิชาการบัญชี (เทียบโอน) หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4ปี) หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน)

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship (KNB)

การศึกษา - Wed, 03/14/2018 - 16:33
 ด้วยสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship (KNB) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ www.knb.ristekdikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
  •  

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

การศึกษา - Sun, 02/18/2018 - 03:47
<p>เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>ได้เดินทางร่วมงาน <strong>การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3</strong> จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p> <p>ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดกรอบการบริหารงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>และได้มอบธงเจ้าภาพจัดงานปีต่อไปให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

การศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

การศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-ตรัง: รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษา - Tue, 01/16/2018 - 09:05

สรุปรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  สรุปรายชื่อนักศึกษาผ่อนผัน.pdf บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร-2560.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, January 16, 2018 - 09:00 to Monday, April 16, 2018 - 09:00

Pages