Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English














 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

การศึกษา - Sun, 02/18/2018 - 03:47
<p>เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>ได้เดินทางร่วมงาน <strong>การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3</strong> จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p> <p>ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดกรอบการบริหารงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>และได้มอบธงเจ้าภาพจัดงานปีต่อไปให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

การศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

การศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-ตรัง: รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษา - Tue, 01/16/2018 - 09:05

สรุปรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  สรุปรายชื่อนักศึกษาผ่อนผัน.pdf บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร-2560.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, January 16, 2018 - 09:00 to Monday, April 16, 2018 - 09:00

การศึกษา-ตรัง: ตรวจสอบรายชื่อ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

การศึกษา - Wed, 10/25/2017 - 10:48

ตรวจสอบรายชื่อ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 2: Intensive English for Career Preparation โดยศูนย์ภาษา มทร.ตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดการเข้าอบรม.pdf กลุ่ม1คณะโรงแรม202.docx กลุ่ม2โรงแรม203.docx กลุ่ม3โรงแรม206.docx กลุ่ม4โรงแรม202.docxข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 25, 2017 - 10:45 to Friday, November 24, 2017 - 16:45

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

การศึกษา - Tue, 09/26/2017 - 11:55
<p><strong>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561</strong></p> <ul> <li><strong>ระบบ TCAS (สำหรับ ม.6)</strong> <ul> <li>รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio <ul> <li>รอบที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค. - 10 พ.ย. 60</li> <li>รอบที่ 1/2 วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 9 ก.พ. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 2 การรับแบบโควตา <ul> <li>วันที่ 10 - 30 มี.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน <ul> <li>วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ <ul> <li>วันที่ 21 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>โควตา/สอบตรง (สำหรับ ปวช./ปวส.)</strong> <ul> <li>โควตา <ul> <li>วันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 60</li> </ul> </li> <li>สอบตรง <ul> <li>วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <hr /> <p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://admission.rmutsv.ac.th/">http://admission.rmutsv.ac.th/</a></p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

การศึกษา - Tue, 09/26/2017 - 11:55
<p><strong>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561</strong></p> <ul> <li>ระบบ TCAS (สำหรับ ม.6) <ul> <li>รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio <ul> <li>รอบที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค. - 10 พ.ย. 60</li> <li>รอบที่ 1/2 วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 9 ก.พ. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 2 การรับแบบโควตา <ul> <li>วันที่ 10 - 30 มี.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน <ul> <li>วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61</li> </ul>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: รายนามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Tue, 08/29/2017 - 04:57
<p>ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ในเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน

การศึกษา - Thu, 08/24/2017 - 13:42
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า รัฐบาลโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และสาขาภาษาและวรรณกรรม ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมาน หรือประมาณ 518 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหาร) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นค่าทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการจารจร) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ ปีละ 1 ครั้ง  ผู้ที่สนใจรับทุน

read more

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อม และผังการเดินเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Thu, 08/24/2017 - 03:40
<p>กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่ของแต่ละวิทยาเขต</p> <p>และผังการเดินเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพระราชทานปริญญาบัตร</p> <p>ตามเอกสารแนบ</p> <p> </p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

การศึกษา - Thu, 08/24/2017 - 03:34
<p>สมัครได้ที่เว็บไซต์  <a href="http://alumni.rmutsv.ac.th/register/">http://alumni.rmutsv.ac.th/register/</a></p>

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษา - Thu, 07/27/2017 - 10:39

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกาา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, July 27, 2017 - 10:30 to Thursday, November 30, 2017 - 10:30

Pages