Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษา - Thu, 07/27/2017 - 10:39

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกาา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, July 27, 2017 - 10:30 to Thursday, November 30, 2017 - 10:30

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Mon, 07/03/2017 - 04:46
<p>กำหนดการสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2560</p> <p>สมัครสอบได้ที่  <a href="http://rmutsvtest.rmutsv.ac.th/">http://rmutsvtest.rmutsv.ac.th/</a></p> <p>หรือโทร. 095-3898253</p> <p><img alt="" src="http://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/rmutsvtest.jpg" style="height:584px; width:750px" /></p>

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การศึกษา - Wed, 06/21/2017 - 09:32
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งเรื่องประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวชลธิชา  ประทุมทอง สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "Announcements" ขอให้ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานยุทธ์ศาสตร์

read more

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษา - Wed, 05/31/2017 - 16:04

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังแนบ

ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรผู้สนใจศึกษาต่อDate: Wednesday, May 31, 2017 - 16:00 to Tuesday, August 15, 2017 - 16:00

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Wed, 05/31/2017 - 13:09

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Mon, 05/29/2017 - 16:36

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Thu, 05/18/2017 - 20:53

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Wed, 05/17/2017 - 19:13

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

รายละเอียดและกำหนดการ ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 2560.pdf21.81 KB กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 2560.pdf30.27 KB แผนที่โครงการเข้าค่ายคุณธรรม168.65 KB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Tue, 05/16/2017 - 11:15

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

การศึกษา - Tue, 05/16/2017 - 09:32
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) โดยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษา ขณะที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา          ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง

read more

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:36

   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:31

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:29

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนจากสมาชิก UMAP

การศึกษา - Fri, 04/21/2017 - 11:03
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งทุนจากสมาชิก UMAP Promgram C 2017 สำหรับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs จำนวน 42 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ http://umap.org/programs/c/  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://umap.org/forstudents/  และส่งใบสมัคร umap-is@umap.org และสำเนาแจ้ง akanit.kin@mua.go.th  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ 15 มิถุนายน 2560 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

Pages