เมนูหลัก
หน้าหลัก
  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  ปฏิทินการรับสมัคร
  สมัครเรียนออนไลน์
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
  เว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ


 ลิงค์รับสมัครต่างพื้นที่
วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่)
  วิทยาเขตนครศรีฯ (ขนอม)
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาลัยรัตภูมิ
  มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)


 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 
คณะเกษตรศาสตร์
ที่ สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ (คน)
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ม. 6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม
30
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปวส. พืชศาสตร์หรือเทียบเท่า
20
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม
30
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปวส.สัตวศาสตร์หรือเทียบเท่า
20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ (คน)
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ
2) ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
20
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน และต้องศึกษาเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
2) ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ (คน)
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
20
   
     
     

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 0 7548 9613, 16 โทรสาร : 0 7548 9612