Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

You are here

Home

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561   ตามเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก งบประมาณ ปี 2562 วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก งบประมาณ ปี 2562 วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามเอกสารแนบ

ประกาศ ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  ตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 616,500.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนวงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนวงเงินงบประมาณ 1,380,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Pages