ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน มิถุนายน 2563

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าอาคารครัวศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าอาคารครัวศรีวิชัย ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณ 1,456,000 บาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณ 1,456,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดแนบ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก ๖ ล้อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,950,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก ๖ ล้อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,950,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 535,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 535,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน มีนาคม 2563

 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน มีนาคม 2563 ตามเอกสารแนบ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ