ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.อวยพร  วงศ์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น
หัวหน้างานบริหารนโยบาย
และแผน
ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
และวิจัย
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
หัวหน้างานการคลัง
นางจงกลนี  ศรีจงกล
หัวหน้างานบริหารกิจการ
นักศึกษา