Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.อวยพร  วงศ์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
นายสมชาย เรืองสว่าง
หัวหน้างานบริหารนโยบาย
และแผน
ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
และวิจัย
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
หัวหน้างานการคลัง
นางจงกลนี  ศรีจงกล
หัวหน้างานบริหารกิจการ
นักศึกษา