ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะที่เปิดสอน พื้นที่ไสใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาพืชศาสตร์
​ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
​ สาขาวิชาประมง
​ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
​ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
​ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์